စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ “Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ႕ “Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီလမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သင္ၾကားလိုက္နာေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား သိရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အခန္းဆက္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ၿပီး ေရးသားမွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္  အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုရဲ႕  အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II: “Toolbox Development for Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project’’ အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ ထုတ္ေဝေပးထားသည့္ “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေရးသား ေဖာ္ျပေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ “စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils) (D1.HRS.CL1.03)” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားအား ယခင္လမွ အဆက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဒီလမွာေတာ့ ဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္ (Unit Descriptor) အေနနဲ႔ “စားဖိုေဆာင္ သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္၏ သတ္မွတ္အမွတ္စဥ္နံပါတ္ “(Unit Code) (D1.HRS.CL1.03)” အတြက္ “သင္ၾကား ေလ့လာရန္လိုအပ္သည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္နာရီ စုစုေပါင္း” (Nominal Hours) အေနျဖင့္ ၂၀ နာရီၾကာျမင့္မည္ဟု ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္ကို သင္ၾကားရာမွာ သင္ယူေလ့လာသူသင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ (Knowledge) တို႔ ရွိသင့္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ သိရွိၿပီးျဖစ္ဖို႔ရာ ဦးစြာလိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အျပင္အဆင္ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ဆပ္စပ္ သိရွိထားၿပီး မည္သို႔လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

          “လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အပိုင္းလိုက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ” (Elements) ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲမွ ပထမဦးဆံုး ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Element 1: “Clean Kitchen Premises (သက္ဆိုင္ရာ စားဖိုေဆာင္အတြင္းႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာတန္ဆာ ပလာမ်ား သန္႔ရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)” ကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား “(Performance Criteria) မ်ားႏွင့္တကြ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

          Performance Criteria (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား)မွာ-လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ( ၁ . ၁ ) ။  ဦးစြာပထမ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စားဖိုေဆာင္အတြင္း ဧရိယာမ်ားအား ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ထားၿပီး မည္သည့္ဧရိယာမ်ားအား အႀကိမ္မည္မွ် သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရမည္ကို ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁ . ၂) ။ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရမည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳသန္႔စင္ရမည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ ဆပ္ျပာမ်ား၊ အက္စစ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေသခ်ာမွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ထားရပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁ . ၃) ။  သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁ . ၄) ။  သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာသည့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္  ဧရိယာမ်ားရွိလာပါက စီမံကိန္းအား ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲၿပီး လိုအပ္သည့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁. ၅) ။ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ အက္စစ္မ်ား၊ ဆပ္ျပာမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္စဥ္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားအား ႀကိဳတင္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ သန္႔ရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္အခါ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက မွတ္တမ္းမ်ားေရးမွတ္ထားၿပီး ျပန္လည္မွီျငမ္းကိုးကား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ မွတ္သားထားရပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁ . ၆) ။ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ၊ အျခားသူမ်ားအား စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈတို႔ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား မရွိ၊ မျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား အစဥ္အျမဲလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ (ေရွ႕လ၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ ။)

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (Myanmar Chefs Development Centre, MCDC, Yangon)  ရဲ႕ “Chef Education Pag” ကို လစဥ္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ်အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ လာမယ့္လေတြမွာလည္း  အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့  “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္  ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ “အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း” ASEAN ” အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏  အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II :’’  Toolbox Development for Tourism Divisions : Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project’’ အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားသည့္ “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ဆို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ေပးခဲ့တဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils)

(D1.HRS.CL1.03) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ  အသိပညာမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ‘‘Element 1: Clean Kitchen Premises  (သက္ဆိုင္ရာ စားဖိုေဆာင္အတြင္းႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား သန္႔ရွင္းရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)” ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လေတြမွာလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။  Welcome to MCDC, Yangon.! Be a Chef by your self !!! See you next month !!!!

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon

(MCDC, Yangon)

Facebook Comments