စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔ စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို ‘‘Myanmar Chefs Development Centre’’  ရဲ႕  ‘‘Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီလမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သင္ၾကားလိုက္နာေနကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသိရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အခန္းဆက္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ၿပီး ေရးသားမွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုစတင္ေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ‘‘Australian AID’’ ႏွင့္  အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ‘‘ASEAN’’ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ‘‘William Angliss Institute of TAFE’’ တကၠသိုလ္မွ ‘‘ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II:’’ Toolbox Development for Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production ‘‘Project’’ အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားသည့္ ‘‘Booklet’’ မွ တိုက္႐ိုက္ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” [Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)] ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားကို စတင္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          အထက္မွာေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” [Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)] သင္ခန္းစာရဲ႕ မာတိကာကို စတင္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။

မာတိကာ (Table of Contents)

၁။       Introduction to Trainee Manual (သင္ခန္းစာလက္စြဲအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း)

၂။       Unit Descriptor (သင္ခန္းစာ ေခါင္းစဥ္ႀကီး )

၃။       Assessment Matrix (အရည္အခ်င္းမ်ားဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးစနစ္မ်ား)

၄။       Glossary (အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္)

၅။       Element 1: Clean Kitchen Premises (စားဖိုေဆာင္အတြင္း သန္႔ရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ား)

၆။       Element 2: Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils

(စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း)

၇။       Perform Basic Maintenance on Kitchen Equipment, Utensils & Premises  (စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားအား အေျခခံ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း)

၈။       Element 4: Handle Waste and Laundry Requirements (ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္းႏွင့္ ေလလြင့္ပ်က္စီးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)

၉။       Presentation of Written Work (စာေရးျခင္းဆိုင္ရာ ေဟာၾကားပို႔ခ် ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)

၁၀။     Recommended Reading  (သန္႔စင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ဖတ္႐ႈ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား)

၁၁။     (သင္ယူသူမ်ား၏ သင္ခန္းစာအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား)တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

          အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ မာတိကာရဲ႕ ပထမဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ 1. Introduction to Trainee Manual  (သင္ခန္းစာလက္စြဲအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း) ကို အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးလိုပါတယ္။

1. Introduction to Trainee Manual (သင္ခန္းစာလက္စြဲအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း)

          ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္  သင္ခန္းစာအတြက္ အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ တင္ျပလိုတာကေတာ့… ယခုေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ သင္ယူသူ၊ သင္ၾကားသူႏွင့္ စံႏႈန္း အကဲျဖတ္သတ္မွတ္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ပင္မအရင္းအျမစ္မွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” မ်ားကိုလည္း ျပည့္မီေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ယခုသင္ခန္းစာမွာ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ (၃) မ်ိဳးပါရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁)     သင္ခန္းစာလက္စြဲကို သင္တန္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအိမ္တြင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ေနရာမေရြး ေလ့လာႏိုင္ေစေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္း။

(၂)     “သင္ၾကားသူလက္စြဲ” ႏွင့္ “ပါဝါပြင့္စလိုက္မ်ား” ကလည္း သင္ၾကားသူအား သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ေစၿပီး သင္တန္းတြင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

(၃)     “စြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ အကဲျဖတ္သူ လက္စြဲ” အေနျဖင့္လည္း အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသူမ်ားအား ႏႈတ္ေျဖ၊ ေရးေျဖ ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ စစ္ေဆးနည္းမ်ိဳးစံုကို ကူညီေဖာ္ျပေပးထားေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးခံယူသူမ်ားအား ေသခ်ာစြာသတ္မွတ္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ စံႏႈန္းမ်ားျပည့္မီျခင္း၊ မမီျခင္းတို႔ကို မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းတို ့ျဖစ္ပါတယ္။

          ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ ဒီသင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာတဲ့အခါ အျခားေသာ သင္ယူမႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ လံုးဝမတူညီဘဲ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕အရည္အခ်င္းျဖည့္ သင္တန္းပံုစံျဖစ္ေနၿပီး သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈစနစ္ေတြကလည္း သာမန္အတိုင္းမဟုတ္တာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ သင္ၾကာမႈနည္းစနစ္ကို “အရည္အခ်င္းျဖည့္ လက္ေတြ႕အေျခခံ သင္ၾကားမႈစနစ္” [Competency Base Training (CBT)] ဟုေခၚၿပီး “အရည္အခ်င္းျဖည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ လက္ေတြ႕အေျခခံစံႏႈန္း အကဲျဖတ္သတ္မွတ္မႈစနစ္” [Competency Base Assessment (CBA)] လို႔ ေခၚတြင္ပါတယ္။ အဲဒီ ‘‘CBT & CBA’’ စနစ္ေတြကို အာဆီယံလို႔ေခၚတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းက ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ‘‘CBT’’ “အရည္အခ်င္းျဖည့္ လက္ေတြ႕အေျခခံသင္ၾကားမႈစနစ္” ဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္မီမႈရွိျခင္း (သို႔) ျပည့္မီရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ငန္းအလိုက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ သင္ၾကားျဖည့္စြမ္းေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုသင္ၾကားမႈဟာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill)၊ အသိပညာဗဟုသုတျပည့္ဝမႈ (Knowledge) ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားဆိုင္ရာ ေတြးေခၚမႈပံုစံ (Attitude) ဆိုတဲ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို အဓိကထားၿပီး ျဖည့္စြမ္းသင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ‘‘CBA’’ ေခၚ “အရည္အခ်င္းျဖည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ လက္ေတြ႕အေျခခံ စံႏႈန္း အကဲျဖတ္ သတ္မွတ္မႈစနစ္” ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သက္ေသျဖစ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းခံရယူျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚမွာ အေျခခံၿပိီး စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးကို တိုက္႐ိုက္စံႏႈန္းအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူၿပီးခဲ့ သည့္ အလားတူပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဆင့္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံေပးျခင္း မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ ‘‘Recognition of Prior Learning (RPL)’’  ကိုလည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

          “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ဆိုသည္မွာ ဘာလဲဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill) ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားျခင္း (Knowledge) မ်ားႏွင့္  ပင္ကိုစိတ္ေနသေဘာထားမ်ား (Attitude) မ်ားေပါင္းစပ္၍ လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (Myanmar Chefs Development Centre – MCDC, Yangon)  ရဲ႕  ‘‘Chef Education Page’’ ကို လစဥ္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ အသံုးခ်အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ လာမယ့္လေတြမွာလည္း အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ‘‘Australian AID’’ ႏွင့္ အေရွ ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ‘‘ASEAN’’ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ‘‘William Angliss Institute of TAFE’’ တကၠသိုလ္မွ ‘‘ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II:’’ Toolbox Development for Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production ‘‘Project’’ အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားတဲ့ ‘‘Booklet’’ မွ တိုက္႐ိုက္ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ စတင္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” [Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)] ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားအား စတင္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လမွာလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ Welcome to MCDC, Yangon. !!! Be a Chef by your self !!! See you next month !!!!

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre Yangon

(MCDC, Yangon)

Facebook Comments