စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း (၂)

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre”  ရဲ႕ “Chef Education Page” မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီလမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သင္ၾကားလိုက္နာေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား သိရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အခန္းဆက္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ၿပီး ေရးသားမွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ ႕အစည္းႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “Wiliam Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ  “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II:’’ Toolbox Development for Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project’’ အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားေသာ “Booklet”  မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)” ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားကို ယခင္လမွအဆက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ဒီလမွာေတာ့ “ဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္” Unit Descriptor အေနနဲ႔ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ” ေခါင္းစဥ္၏  သတ္မွတ္ အမွတ္စဥ္နံပါတ္ “(Unit Code) (D1.HRS.CL1.03)”  အတြက္ “သင္ၾကားေလ့လာရန္ လိုအပ္သည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ နာရီစုစုေပါင္း” (Nominal Hours) အေနျဖင့္ နာရီ  ၂၀ ၾကာျမင့္မယ္လို႔ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္ကို သင္ၾကားရာမွာ သင္ယူေလ့လာသူ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill)  ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ (Knowledge) တို႔ ရွိသင့္တဲ့အဆင့္တစ္ခုမွာ သိရွိၿပီးျဖစ္ဖို႔ရာ ဦးစြာလိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အျပင္အဆင္ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ဆက္စပ္သိရွိထားၿပီး မည္ကဲ့သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

          လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ “(Elements)” ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲမွ ဒုတိယေျမာက္ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့

Element 2: Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils

(စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း)

          Performance Criteria (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား) မွာ-

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂.၁) စားဖိုေဆာင္အတြင္းႏွင့္ အျပင္ ဧရိယာမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ သန္႔စင္ရမည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သန္႔စင္ရမည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ အတိုင္း ဦးစြာမွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။     

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂.၂)  သန္႔စင္ရမည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာႏွင့္ အသံုးျပဳသန္႔စင္မည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂.၃)  လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို စနစ္တက်သန္႔စင္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း မွန္ကန္စြာ သန္႔စင္ရမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂.၄)  စနစ္တက်သန္႔စင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို ေသခ်ာသန္႔စင္စြာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းဖံုးအုပ္ထားရပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂.၅)  သန္႔စင္မႈၿပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက အသံုးျပဳသန္႔စင္ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သန္႔စင္ၿပီး ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိမ္းဆည္းထားၿပီး လိုအပ္ သည့္အခါ အဆင္သင့္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အသင့္ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂.၆) သန္႔စင္မႈျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း တက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။ (ေရွ႕လတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။)

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (Myanmar Chefs Development Centre, MCDC, Yangon) ရဲ႕ “Chef Education Page” ကို လစဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ လာမယ့္လေတြမွာလည္း အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏  အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “Willian Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II:’’  Toolbox Development for Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project’’ အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားေသာ “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)’’  ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Element 2: Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils  (စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း) ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ “Performance Criteria” ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လေတြမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ Welcome to MCDC, Yangon.!!! Be a Chef by your self !!! See you next month!!!

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon (MCDC, Yangon)     

Facebook Comments