စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း (၃)

by Chef Sunny for Food Magazine

        ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ႕ “Chefs Education Page” မွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီလမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သင္ၾကားလိုက္နာေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား သိရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အခန္းဆက္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာျပန္ ေရးသား မွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား”ထဲမွ အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း (Food Production) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ အေရွ  ့ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ ႔အစည္း ႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE”  တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II : “Toolbox Development for Tourism Divisions : Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project” အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားေသာ “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ဓစားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း”

 “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)”  ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားအား ယခင္လမွအဆက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဒီလမွာေတာ့ ဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္ (Unit Descriptor) အေနနဲ႔ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္၏ သတ္မွတ္ အမွတ္စဥ္နံပါတ္ (Unit Code) (D1.HRS.CL1.03) အတြက္ “သင္ၾကား ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ နာရီစုစုေပါင္း” (Nominal Hours) အေနျဖင့္ နာရီ ၂၀ ၾကာျမင့္မည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္ကို သင္ၾကားရာမွာ သင္ယူေလ့လာသူ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳ (Knowledge) တို ့ရွိသင့္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ သိရွိၿပီးျဖစ္ဖို႔ရာ ဦးစြာလိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အျပင္အဆင္ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ဆက္စပ္သိရွိ ထားၿပီး မည္ကဲ့သို ့လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

          “လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ” (Elements)  ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲမွ တတိယေျမာက္ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Element 3 : Perform Basic Maintenance on Kitchen Equipment, Utensils & Premises (စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းထားရမည့္ ဧရိယာမ်ားအား အေျခခံအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း) မ်ားကို Performance Criteria (လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ေခါင္းစဥ္မ်ား) ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Performance Criteria (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား ) မွာ…

          လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃ . ၁) စားဖိုေဆာင္အတြင္းႏွင့္ အျပင္ရွိ အေျခခံအားျဖင့္ ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ ေနရာမ်ား ဧရိယာမ်ားအား လိုအပ္သလို သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။

          လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃ . ၂) စားဖိုေဆာင္အတြင္းရွိ အေျခခံအားျဖင့္ ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးအား လိုအပ္သလို သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

          လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃ . ၃) စားဖိုေဆာင္ အတြင္းရွိ အေျခခံအားျဖင့္ ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းၿပီးသည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွ စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳရန္ မေသခ်ာေသာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အခ်ိန္မီ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သတင္းေပးပို႔ရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ( ေရွ႕လဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္)

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (Myanmar Chefs Development Centre, MCDC Yangon) ရဲ႕  “Chef Education Page” ကို လစဥ္ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕အသံုးခ် အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပ ေပးေနပါတယ္။ လာမယ့္ လေတြမွာလည္း အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ ႔ အစည္းႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II: Toolbox Development for Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project” အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ ထုတ္ေဝေပးထားေသာ “Booklet”  မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသား ေဖာ္ျပေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕  ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Element 3: Perform Basic Maintenance on Kitchen Equipment, Utensils & Premises (စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းထားရမည့္ ဧရိယာမ်ားအား အေျခခံအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို  လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ “Performance Criteria” ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လေတြမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ Welcome to MCDC, Yangon. !!! Be a Chef by your self !!! See you next month !!!!

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon

(MCDC, Yangon)

Facebook Comments