စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း (၅)

 by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ႕ “Chefs Education Page” မွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီလမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သင္ၾကားလိုက္နာေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသိရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အခန္းဆက္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာျပန္ ေရးသား မွ်ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ား” ထဲမွ အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း (Food Production) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ “အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II : Toolbox Development for Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project” အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားသည့္ “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားအား ယခင္လမွအဆက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဒီလမွာေတာ့ “ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္” (Unit Descriptor) အေနနဲ႔ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils” ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္၏ သတ္မွတ္ အမွတ္စဥ္နံပါတ္ (Unit Code) (D1.HRS.CL1.03) အတြက္ “သင္ၾကားေလ့လာရန္ လိုအပ္သည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ နာရီစုစုေပါင္း” (Nominal Hours) အေနျဖင့္ ၂၀  နာရီ ၾကာျမင့္မည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္ကို သင္ၾကားရာမွာ သင္ယူေလ့လာသူ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳ (Knowledge) တို႔ ရွိသင့္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ သိရွိၿပီးျဖစ္ဖို႔ရာ ဦးစြာလိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အျပင္အဆင္ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ဆက္စပ္သိရွိထားၿပီး မည္ကဲ့သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

          ယခုလမွာေတာ့ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ “(Elements)” ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ Performance Criteria (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ေခါင္းစဥ္မ်ား) ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည့္  အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ “အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးသည့္ ပံုစံ” (Assessment Matrix) တစ္နည္းအားျဖင့္ “ေမးခြန္းပံုစံ” ဟု ေခၚႏိုင္သည့္ သတ္မွတ္ ေမးခြန္းပံုစံကို အရည္အခ်င္းအစစ္ေဆးခံမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိထားႏိုင္ရန္ ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ သို႔မွသာ မိမိအား မည္သို႔စစ္ေဆးမည္ႏွင့္ မည္သို႔ ေျဖဆိုရမည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးသည့္ ပံုစံမ်ားစြာ ရွိသည့္အထဲမွ ယခုေျဖဆိုရမည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ (၁) လက္ေတြ ႕လုပ္ေဆာင္ေျဖဆိုရျခင္း (Practical Test or Work Project) ၊ (၂) စာျဖင့္ ေရးေျဖရျခင္း  (Written Question)၊ (၃) ႏႈတ္ျဖင့္ ေျဖဆိုရျခင္း (Oral Questions) စသည္ျဖင့္ ေျဖဆိုနည္း (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တြင္ ေျဖဆိုရမည့္ပံုစံႏွင့္ ေမးခြန္းအေရအတြက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။ [Myanmar Chefs Development Centre (MCDC), Yangon)] ရဲ႕ “Chef Education Page” ကို လစဥ္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ် အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားအား ေရးသား ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ လာမယ့္ လေတြမွာလည္း အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ “အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း” “ASEAN” အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II : Toolbox Development for Tourism Divisions : Front Office, Food & Beverages Services, Food Production “Project” အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားသည့္ “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသား ေဖာ္ျပေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕  ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” “Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)” ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Assessment Matrix (သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးသည့္ ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ စစ္ေဆးသည့္နည္းမ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို  အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လေတြမွာလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို ့ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ Welcome to MCDC, Yangon. !!! Be a Chef by your self !!! See you next month !!!!

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon (MCDC, Yangon)

Facebook Comments