စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း (၆)

by Chef Sunny for Food Magazine

ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို

“Myanmar Chefs Development Center”  ရဲ႕  “Chefs Education Page” မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီလမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တိုင္းမွာ သင္ၾကားလိုက္နာေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသိရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အခန္းဆက္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာျပန္ ေရးသားမွ်ေဝ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား” ထဲမွ အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း (Food Production) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE “တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program(AADCP) Phase II: Toolbox Development for Tourism Division: Front Office, Food & Beverages Servise, Food Production “Project”အတြက္ အထူး ျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားသည့္  “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေရးသား ေဖာ္ျပေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ “စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ” စားဖို ေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils) (D1.HRS.CL1.03) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားအား ယခင္လမွအဆက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

          ဒီလမွာေတာ့ “ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္”  (Unit Descriptor) အေနနဲ႔ “စားဖိုေဆာင္ သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္၏ သတ္မွတ္အမွတ္စဥ္နံပါတ္ (Unit Code) (D1.HRS.CL1.03) အတြက္”သင္ၾကား ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္နာရီစုစုေပါင္း” (Nominal Hours) အေနျဖင့္

၂၀ နာရီ ၾကာျမင့္မည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္ကို သင္ၾကားရာမွာ သင္ယူေလ့လာသူ သင္တန္းသား မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ(Skill) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ (Knowledge) တို႔ရွိသင့္တဲ့ အဆင့္ တစ္ခုမွာ သိရွိၿပီးျဖစ္ဖို႔ရာ ဦးစြာလိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီး မ်ားရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အျပင္အဆင္သေဘာသဘာဝမ်ားကို ဆက္စပ္ သိရွိထားၿပီး မည္ကဲ့သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

          ယခုလမွာလည္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ

“Elements”  ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ Performance Criteria (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ေခါင္းစဥ္မ်ား) ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ “အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးသည့္ ပံုစံ” (Assessment Matrix) တစ္နည္းအားျဖင့္ “ေမးခြန္းပံုစံ” လို႔ ေခၚႏိုင္ေသာ သတ္မွတ္ ေမးခြန္းပံုစံကို အရည္အခ်င္းအစစ္ေဆးခံမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိထားႏိုင္ရန္ ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ သို႔မွသာ မိမိအား မည္သို႔စစ္ေဆးမည္ႏွင့္ မည္သို႔ ေျဖဆိုရမည္ ကို ႀကိဳတင္သိရွိျပင္ဆင္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးေသာ  ပံုစံမ်ားစြာရွိသည့္အထဲမွ ယခု ေျဖဆိုရမည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ (၁) လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေျဖဆိုရျခင္း (Practical Test or Work Project)၊ (၂) စာျဖင့္ ေရးေျဖရျခင္း (Written Question)၊ (၃) ႏႈတ္ျဖင့္ ေျဖဆိုရျခင္း (Oral Question) စသည္ျဖင့္ ေျဖဆိုနည္း (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေအာက္မွာ ေျဖဆိုရမယ့္ ေမးခြန္းပံုစံ (၃) ႏွင့္ ေမးခြန္းအေရအတြက္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

          ( “Assessment Matrix” ေမးခြန္းပံုစံ (၃) ႏွင့္ (၄) ကို ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပး ထားပါတယ္။)

                                ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (Myanmar Chefs Development Centre-MCDC, Yangon) ရဲ႕  “Chef Education Page” ကို လစဥ္

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ်အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပေပး ေနပါတယ္။ လာမယ့္လေတြမွာလည္း အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ဟိုတယ္ ႏွင့္ စားေသာက္  ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပေပး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ

“Australia AID”  ႏွင့္ “အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN”  အဖြဲ႕အစည္း

ႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE “တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program(AADCP) Phase II: Toolbox Development for Tourism Division: Front Office, Food & Beverages Servise, Food Production “Project”  အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားသည့္  “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့  “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard)  ရဲ႕  ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils) (D1.HRS.CL1.03) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္ Element 3: Perform Basic Maintenance Kitchen Equipment, Utensils & Premises (စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းထားရမည့္ ဧရိယာမ်ားအား အေျခခံအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္ Element 4: Handle Waste and Laundry Requirements (စားဖိုေဆာင္၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ  လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း) မ်ားကို Performance (လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ ေခါင္းစဥ္မ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

          Assessment Matrix [သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးသည့္ ေမးခြန္းပံုစံ (၃) ႏွင့္ (၄) ၏ စစ္ေဆးသည့္ နည္းမ်ား] ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို  အေသး စိတ္ ေဖာ္ျပေပးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လေတြမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ …Welcome to MCDC, Yangon. !!! Be a Chef by your self !!! See you next month!!!!

Chef Sunny

ASEAN National Trainer & Assessor

Secretary Genearl

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon

(MCDC, Yangon)

Facebook Comments