စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း (၇)

by Chef Sunny for Food Magazine

 

ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို

“Myanmar Chefs Development Centre”  ရဲ႕ “Chefs Education Page” မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီလမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တိုင္းမွာ သင္ၾကား လိုက္နာေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသိရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အခန္းဆက္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာျပန္ ေရးသားမွ်ေဝ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား” ထဲမွ အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း (Food Production) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID” ႏွင့္ “အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE”တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II: Toolbox Development for Tourism Divisios: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production”Project” အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထုတ္ေဝေပးထားသည့္  “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို

ေရးသားေဖာ္ျပေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့

“စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maaintain Kitchen Ewuipment & Utensils) (D1.HRS.CL1.03) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားအား ယခင္လမွအဆက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလမွာေတာ့ “ဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္” (Unit Code) အေနနဲ႔ “စားဖိုေဆာင္ သံုးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maaintain Kitchen Ewuipment & Utensils ) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္၏ သတ္မွတ္အမွတ္စဥ္နံပါတ္ (Unit Code) (D1.HRS.CL1.03) အတြက္ “သင္ၾကား ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္နာရီစုစုေပါင္း” (Nominal Hours) အေနျဖင့္

၂၀ နာရီၾကာျမင့္မည္ဟု ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္ကို သင္ၾကားရာမွာ သင္ယူေလ့လာသူ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill) ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ (Knowledge) တို႔ ရွိသင့္တဲ့အဆင့္ တစ္ခုမွာ သိရွိၿပီးျဖစ္ဖို႔ရာ ဦးစြာလိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဟိုတယ္ႏွင့္စက္မႈ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အျပင္အဆင္ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ဆပ္စပ္ သိရွိထားၿပီး မည္ကဲ့သို႔လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

“ယခုလမွာေတာ့ GLOSSARY (လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား) ကို ေအာက္မွာ ဇယားႏွစ္ခုျဖင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(GLOSSARY ဇယား ၂ ခုကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။)

ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (Myanmar Chefs Development Centre-MCDC, Yangon) ရဲ႕  “Chefs Education Page” ကို လစဥ္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ်အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပ ေပးေနပါတယ္။ လာမယ့္လေတြမွာလည္း အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ဟိုတယ္ႏွင့္

စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံရွိ “Australian AID”ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း “ASEAN” အဖြဲ႕ အစည္းႏွစ္ခု၏ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ “William Angliss Institute of TAFE” တကၠသိုလ္မွ “ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II:” Toolbox Development for Tourism Divisios: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production”Project” အတြက္ အထူးျပင္ဆင္ ထုတ္ေဝေပးထားသည့္  “Booklet” မွ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေရးသားေဖာ္ျပ ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြက္    ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ “စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္” (Competency Standard) ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း” (Clean and Maaintain Kitchen Ewuipment & Utensils) (D1.HRS.CL1.03)  ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားထဲမွ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့GLOSSARY (လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဘိဓာန္မ်ား၏ အေခၚအေဝၚမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ား) ကို အေသးစိတ္ ဇယားကြက္မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕လ ေတြမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ Welcom to MCDC, Yangon.!!! Be a Chef by your self!!! See you next month!!!!

Chef Sunny

ASEAN National Trainer & Assessor

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon

(MCDC, Yangon)

Facebook Comments