အင္ဇိုင္းျဖင့္ ငွက္ေပ်ာရည္ (ေဖ်ာ္ရည္) စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ျခင္း (Enzymatic Liquefaction of Banana Juice)

by စီစီဝင္း၊ ဆုလြင္ထိုက္ for Food Magazine

          အပူပိုင္းေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ အသီးမ်ားျဖစ္သည့္ မာလကာသီး၊ သရက္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ ပန္းသီးမ်ားအပါအဝင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရည္ညႇစ္ယူရန္ ခက္ခဲသည့္ အသီးမ်ားကို အသီးရည္ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ အင္ဇိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစု ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ပံုမွန္စားသံုးသည့္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ထြက္ရွိေသာ ရာသီထြက္သီးႏွံ ငွက္ေပ်ာသီးမွ ငွက္ေပ်ာရည္ကို အလြယ္တကူ ေသာက္သံုးရန္အတြက္ အင္ဇိုင္းႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          ငွက္ေပ်ာသီး (၃) မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဖီးၾကမ္း၊ ေတာင္ငူသီးေမႊးႏွင့္ ငွက္ေပ်ာခ်ဥ္တို႔ကို အနာအဆာကင္းမဲ့ၿပီး ရင့္မွည့္မႈအဆင့္ (Maturity Stage) (၆) ကို ေရြးခ်ယ္၍ စမ္းသပ္ပါသည္။ Maturity Stage အဆင့္မ်ားကို ဇယား (၁) ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး၏ ဓာတုဖြဲ႕စည္းပါရွိမႈမ်ားကို ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          အသံုးျပဳေသာ အင္ဇိုင္းမွာ Pectinex Ultra SP-L Novozymes; Brand : SIGMA, USA ႏွင့္ Enzymatic Activity မွာ 26000 PGU/ml, pH 3.5-6 ႏွင့္ <50˚C  ျဖစ္ပါသည္။ Multi-Vortex Trading Co., Ltd. မွ မွာယူအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

          ေဖာ္ျပပါနည္းအတိုင္း စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲကိန္း (အင္ဇိုင္းပါဝင္မႈပမာဏ၊ ဓာတ္ျပဳအပူခ်ိန္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳထားရွိသည့္ အခ်ိန္) စမ္းသပ္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေကာင္းဆံုး (အသင့္ေတာ္ဆံုး) အေျခအေနမွာ-

          စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဇိုင္း (commercial enzyme) ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ ငွက္ေပ်ာရည္ (၃) မ်ိဳး၏ ထြက္ရွိႏႈန္းမွာ ေကာင္းမြန္ (အရည္ပမာဏမ်ားမ်ား ထုတ္ႏုတ္ရရွိႏိုင္ျခင္း) ၿပီး အရည္အေသြးမွာ အနံ႔၊ အရသာျပည့္စံု၍ ၾကည္လင္ေသာ အရည္မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

Facebook Comments