အစားအေသာက္ျပင္ဆင္တည္ခင္းရာတြင္ စားသံုးသူေဘးဥပဒ္ကင္းရွင္းေရး

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္တည္ခင္းမႈ ကြပ္ကဲစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စားသံုးသူတို႔ စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္စြာ သံုးေဆာင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

          ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္တည္ခင္းေသာ မိသားစုထမင္းဝိုင္းမွသည္ အျပင္ထြက္ၿပီး စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားေျပာင္းလာၿပီ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ Food Safety and Hygiene ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

          အထူးသျဖင့္ ညေဈးတန္းမ်ားသည္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား၊ ေနထူးေန႔ျမတ္ညမ်ားတြင္ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး လူစည္ကားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဈးတန္းမွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ စားသံုးသူအမ်ားအျပား လာေရာက္သံုးေဆာင္ၾကေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားလည္း ေရာင္းေကာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

 

          အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္တည္ခင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက သန္႔ရွင္းမႈမွာ အားနည္း႐ံုမွ်မက ေဈးေရာင္းခ်သူတို႔၏ အသိပညာပိုင္းတြင္ စားသံုးသူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဂ႐ုျပဳမႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာေရသံုးစြဲမႈအားနည္းျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးမရွိျခင္း၊ အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္သူတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈဂ႐ုမျပဳျခင္း၊ အစားအစာမ်ားကို ယင္၊ အမိႈက္မ်ားမွ ကာကြယ္ထားမႈမရွိျခင္း၊ အစားအစာမ်ား၏အပူခ်ိန္ လံုးဝထိန္းသိမ္းမႈ မရွိျခင္း၊ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္သည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားမီေၾကာင္း သိရွိရေသာ္လည္း စစ္ေဆးကြပ္ကဲမႈမရွိေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားေၾကာင္း၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လိုပါက ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္စိစစ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးဥပဒ္ကင္းေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးသူမ်ားက စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Facebook Comments