ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ယမကာ (Non-alcoholic Beverages & Alcoholic Beverages)

          ေဖ်ာ္ရည္ (Non-alcoholic Beverages) ကို ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ မထည့္သြင္းျခင္း (Carbonated & Non-Carbonated) နည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ေဖ်ာ္ရည္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အုပ္စုခြဲ၍ ေလ့လာပါလွ်င္-

၁။       ႏို႔၊ ႏို႔အခ်ဥ္၊ ႏို႔ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္

၂။       ေကာ္ဖီ (အစစ္ႏွင့္ အသင့္ေဖ်ာ္)

၃။       လက္ဖက္ရည္ (လက္ဖက္ေျခာက္မႈန္႔မွ တိုက္႐ိုက္ေဖ်ာ္ျခင္းႏွင့္ အသင့္ေဖ်ာ္ျခင္း)

၄။       အသီးေဖ်ာ္ရည္ (သဘာဝႏွင့္ ရနံ႔သြင္းေဖ်ာ္ရည္)

၅။       ေဖ်ာ္ရည္ေပ်ာ့ (Soft Drinks or Non-intoxication Drinks)

၆။       အင္အားျဖည့္ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ လန္းဆန္းေဖ်ာ္ရည္ (Energy Drinks and Refreshment Drinks)

၇။       ေရအမ်ိဳးမ်ိဳး – ေလသြင္းေရ (Aerated Water)၊ သတၲဳရည္ (Mineral Water)၊ စိမ့္စမ္းေရ (Spring Water)၊ ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ထားေသာ ေရအမ်ိဳးမ်ိဳး (Enhanced Waters) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အေဖ်ာ္ယမကာ (Alcoholic Drink) အပိုင္းတြင္မူ

၁။       အရက္ (Alcohol)

၂။       ဘီယာ (ဥပမာမ်ား – Lager, Ale, Stout, Diet, Draft)

၃။       ဝိုင္ [Stilled, Sparking (Champagne), Fortified Wine]

၄။       အရက္ျပင္း (Distilled Spirits) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

          ေဖ်ာ္ရည္ကို ေရငတ္ေျပေစရန္ႏွင့္ လန္းဆန္းမႈရွိေစရန္ ေသာက္သံုးေလ့ရွိပါသည္။ ေဖ်ာ္ရည္တြင္ အရက္အနည္းငယ္မွ် မပါဝင္ေပ။ ပုလင္း (သို႔) စည္သြတ္ဘူး (သို႔) ဖန္ခြက္အတြင္း ထည့္သြင္းၿပီး အစားစားခ်ိန္ႏွင့္ အစာႏွင့္ မတြဲဖက္ဘဲလည္း ေသာက္သံုးေလ့ ရွိပါသည္။ အေမရိကန္တြင္မူ Virgin Drink ဟု ေခၚဆိုၿပီး ဝ.၅% အရက္ (ထုထည္အားျဖင့္) ပါဝင္နိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

          ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕သြင္းေဖ်ာ္ရည္ [ဥပမာ – အေပ်ာ့စားေဖ်ာ္ရည္ (Soft Drinks)] တြင္ အရက္မပါဝင္ဘဲ ေအးေနေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ေသာက္သံုးပါသည္။ လူသိမ်ားေသာ Soft Drinks မွာ colas, flavoured water, sparkling water, iced tea, sweet tea, lemonade, squash ႏွင့္ Fruit Punch တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်ိဳဓာတ္သြင္းျခင္း၊ အနံ႔ထည့္ျခင္း၊ အသီးအက္ဆစ္ထည့္ထားျခင္း၊ အေရာင္သြင္းျခင္း၊ CO2 ကို တိုက္႐ိုက္သြင္းျခင္းႏွင့္အတူ ဓာတုနည္းျဖင့္ ၾကာရွည္ခံ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

          ေဒသအေခၚအေဝၚျဖင့္ Soft Drinks ကို အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေလ့ရွိပါသည္။ (ဇယား – ၁)

Carbonated Drinks အမ်ိဳးအမည္အခ်ိဳ႕မွာ-

၁။       ကိုလာ (Cola)

၂။       Root Beer

၃။       ဂ်င္း(ခ်င္း) အရက္ (Ginger Ale)

၄။       အားျဖည့္ေဖ်ာ္ရည္ (Tonic)

၅။       လီမြန္ေဖ်ာ္ရည္ (Lemonade)

၆။       ေဆာ္ဒါရည္ (Soda Water)

၇။       ဆိုင္ဒါ (Cider) တို႔ျဖစ္သည္။

          Carbonated Soft Drink တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေရ၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ သၾကား၊ အနံ႔၊ အေရာင္ႏွင့္ အက္ဆစ္တို႔ပါဝင္သည္။

Non-carbonated Soft Drink (အရက္မပါဝင္) တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးအမည္တြင္-

၁။       အသီးေဖ်ာ္ရည္ (Fresh, Canned, Blended or Shake)

၂။       ေသာက္ေရသန္႔ႏွင့္ သတၲဳရည္ (Mineral Water)

၃။       ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး

၄။       လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္လက္ဖက္ေျခာက္ (Herbal Tea)

၅။       ေကာ္ဖီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

Facebook Comments