ျမန္မာ့ၾကယ္ပဲ ႀကိတ္ဖတ္ျဖင့္ အာဟာရျဖည့္စြက္ ဘီစကြတ္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔ျပဳလုပ္ျခင္း

by စီစီ၀င္း၊ ဆုလြင္ထိုက္ for Food Magazine

          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကယ္ပဲဆီထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမွ ေဘးထြက္ပစၥည္း (စြန္႔ပစ္) မွ တန္ဖိုးရွိေသာထုတ္ကုန္ (Value-added Product) ရရွိရန္အတြက္ သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ရွိေသာ ၾကယ္ပဲအေစ့အား သိပၸံနည္းက် မ်ိဳး႐ိုးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

          ျမန္မာေဒသအေခၚအေဝၚ  ၾကယ္ပဲ (Star Bean) ကို ႏိုင္ငံတကာမွ အမ်ားအားျဖင့္ “Sacha Inchi” ဟု ေခၚဆိုၾကေသာ္လည္း အျခားေခၚဆိုေသာအမည္မ်ားမွာ “Inca Peanut”, “Mountain Peanut” ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

          ၾကယ္ပဲတြင္ ထင္ရွားသိသာေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးျပဳ ပစၥည္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည္ကို သိရပါသည္။ ၾကယ္ပဲမွ ထြက္ရွိေသာ ၾကယ္ပဲဆီတြင္ Omega-3 Fatty Acid သည္ ၁၆ % ပါဝင္၍ ၾကယ္ပဲအရြက္တြင္မူ အစြမ္းထက္ပစၥည္းမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ပိုးသတ္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားမ်ားေၾကာင္း သိရပါသည္။

          တန္ဖိုးရွိေသာ ဆီထုတ္ယူၿပီးေသာ္လည္း က်န္ရွိေသာပဲဖတ္ (Press Cake) တြင္ ပ႐ိုတိန္းပမာဏ ၅၆ % ခန္႔ ပါရွိေနသျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္ထြက္ကုန္ (Value-added Product) အျဖစ္ ဂ်ံဳမႈန္႔အစားထိုး (၁၅% မွ ၂၀%) ထည့္သြင္း၍ မုန္႔မ်ားျပဳလုပ္စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။

          ၾကယ္ပဲ ႀကိတ္ဖတ္ကို မုန္႔မ်ားမျပဳလုပ္မီ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ဦးစြာ ေလ့လာသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁။       ျမန္မာ့ၾကယ္ပဲ၏ သိပၸံအေခၚအေဝၚ သတ္မွတ္ျခင္းကို ႐ုကၡေဗဒဌာန ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေပးပို႔အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၂။       ဆီထုတ္ၿပီး ၾကယ္ပဲႀကိတ္ဖတ္၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို FIDSL Lab, UMFCCI သို႔ ေပးပို႔ဓာတ္ခြဲခဲ့ပါသည္။

၃။       အစြမ္းထက္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္မႈ စမ္းသပ္ျခင္း (Phytochemicals Screening Test) ကို ျပဳလုပ္စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။

၄။       ပိုးသတ္ႏိုင္စြမ္းအား (Antimicrobial Activity) ကို စမ္းသပ္ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။

၅။       ဓာတ္တိုးတားႏိုင္မႈစြမ္းအား (Antioxidant Activity) ႏွင့္ ဖီေနာျဒပ္ေပါင္းပါဝင္မႈ (Total Phenol Content) ကို ရွာေဖြခဲ့ျခင္း။

၆။       အဆိပ္အေတာက္ကင္းရွင္းမႈ (Toxicity Level) ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတၲဳအျပင္းစား (Heavy Metal) ကို AAS နည္းျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ၾကြက္မ်ားႏွင့္ Acute Oral Toxicity Test ကို OECD Guideline 423 ႏွင့္အညီ ေဆးသုေတသနဌာနတြင္ ရွာေဖြ စမ္းသပ္ျခင္း။

၇။       ပါဝင္ေသာ သတၲဳဓာတ္ (Mineral and Trace Elements) ကိုလည္း EDXRF နည္းျဖင့္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္း အစရွိသည့္ သုေတသနစမ္းသပ္မႈမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ ဓာတ္ခြဲေလ့လာၿပီးမွ မုန္႔မ်ားကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

က်မ္းကိုး

Su Lwin Htike. 2018. Fortification of Food Products with Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis) Press Cake as Functional Food, (MFT Thesis), Department of Chemical Engineering, Yangon Technological University.

ဘီစကြတ္ ျပဳလုပ္နည္း

၁။       ေထာပတ္ကို အခန္းအပူခ်ိန္မွာ ၁ နာရီခန္႔ထားၿပီး ေျခပါ။ သၾကား ထည့္ၿပီး ေမႊပါ။ ထို႔ေနာက္ ၾကက္ဥအကာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထည့္ၿပီး စက္ျဖင့္ ေမႊပါ။

၂။       ၾကယ္ပဲမႈန္႔၊ ဂ်ံဳမႈန္႔၊ ဆား၊ မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါတို႔ကို ေရာ၍ စက္ျဖင့္ ေမႊပါ။

၃။       Vanilla Extract အနည္းငယ္ထည့္ပါ။

၄။       ရရွိလာေသာ ဂ်ံဳလံုးကို မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ပလတ္စတစ္အုပ္ၿပီး ႏွပ္ထားပါ။

၅။       အခ်ိန္ျပည့္လွ်င္ ဘီစကြတ္ပံုေဖာ္ၿပီး Oven ထဲ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ထည့္၍ ဖုတ္ပါ။ကိတ္မုန္႔ ျပဳလုပ္နည္း

၁။       ေထာပတ္ႏွင့္သၾကားကို ေၾကသြားေအာင္ ေမႊပါ။

၂။       ဂ်ံဳမႈန္႔၊ ၾကယ္ပဲမႈန္႔၊ မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါႏွင့္ ဆားကို ထည့္ၿပီး သမေအာင္ ေမႊပါ။

၃။       ၿပီးလွ်င္ ၾကက္ဥကို ေစာေစာက အေရာထဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထည့္ၿပီး ေမႊပါ။

၄။       အျဖဴေရာင္ Foam ျဖစ္လာလွ်င္ ရပ္ၿပီး မုန္႔ဖုတ္မည့္ခြက္ထဲ ထည့္ပါ။

၅။       ၿပီးလွ်င္ Oven ထဲမွာ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ထားၿပီး ဖုတ္ပါ။

Facebook Comments